Vol 3, Issue 3, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Çevrimiçi Platformların Konaklama Sektörüne Etkileri
(The Effects of Online Platforms to the Accommodation Sector)
Rıdvan KOZAK ve Can Cemal CİNGİ
pp.174-187.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.153
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kapadokya’da Balon Turizmi Deneyimi ve Kabul Edilebilir Risk Durumu
(The Experience of Balloon Tourism in Cappadocia and The Acceptable Risk Situation)
Mehmet CAN ve Çağla ÜST CAN
pp.188-198.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.154
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yöresel Yiyeceklere Yönelik Gıda Güvenliği Algısı: Mersin Tantunisi Örneği
(The Perception of Food Safety towards Local Foods: The Case of Mersin Tantuni)
Nurettin AYAZ ve Büşra Meltem TÜRKMEN
pp.199-219.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.155
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Yenilikçi İş Davranışı ile İlişkisinde Dönüşümcü Lider ve Demografik Bazı Değişkenlere Göre Farklılığının İncelenmesi
(The Relationship Transformational Leadership with Innovative Work Behavior of Food and Beverage Employees and Analysis of the Differences According to Some Demographic Variables)
Filiz ARSLAN ve Ahmet Ferda ÇAKMAK
pp.220-235.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.156
 Abstract
 Full Text
Research Article
SPA Ziyaretçilerini Motive Eden Unsurların Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
(Investigation the Motivating Factors of the SPA Visitors by Demographic Characteristics)
Yunus TOPSAKAL ve Pınar ÇELİK
pp.236-244.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.157
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Turizm Değer Zinciri Analizi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve
(A Conceptual Framework on Tourism Value Chain Analysis)
Serap SERİN KARACAER ve Yüksel ÖZTÜRK
pp.245-260.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.158
 Abstract
 Full Text
Research Article
Tatilde Nereye Gitsek? Turizmde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Destinasyon Seçimi
(Where should we go on holiday? Destination Selection with Analytic Hierarchy Process Method in Tourism)
Uğur UĞUR ve Sevtap SARIOĞLU UĞUR
pp.261-270.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.159
 Abstract
 Full Text
Research Article
Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri
(Novelty Seeking Levels and Cultural Destination Preferences of Academician Cultural Tourists)
A Celil ÇAKICI, Emine ŞİMŞEK EVREN ve Savaş EVREN
pp.271-282.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.160
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study on Happiness Perceptions of Hotel Businesses Employees’)
Ebru KEMER
pp.283-293.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.161
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’deki Yerel Beş Yıldızlı Otellerin Mobil Uygulamaların İncelenmesi
(An Examination of Mobile Applications of Local Five-Star Hotels in Turkey)
Eniser ATABAY, Cem Oktay GÜZELLER ve Beykan ÇİZEL
pp.294-305.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.162
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Seyahat Tarzlarına Göre Günlük Sürdürülebilir Uygulamalarının Karşılaştırılması
(Comparison of Daily Sustainable Practices of Turkish Backpackers Based on Their Travel Style)
Gülizar AKKUŞ ve Çetin AKKUŞ
pp.306-321.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.163
 Abstract
 Full Text
Research Article
Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of Ecotourism Activities with Perspective in Promotion Brochures)
Gencay SAATCI ve Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
pp.322-337.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.164
 Abstract
 Full Text
Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
(University Students’ Knowledge Level of Sustainability and Sustainable Tourism Concepts)
Hulusi BİNBAŞIOĞLU, Aysun TUNA, Niyazi ÖZER ve Süleyman Nihat ŞAD
pp.338-349.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.165
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kültürel Miras Turizmi Değerlerinin Korunması ve Sürdürülebilirliği Kapsamında Yerel Halkın Tutumu: Cumalıkızık Örneği
(The Attitude of Local People in the Context of Conservation and Sustainability of Cultural Heritage Tourism Values: Cumalıkızık Sample)
Yeliz PEKERŞEN, Erkan GÜNEŞ ve Berkay SEÇUK
pp.350-368.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.166
 Abstract
 Full Text
Research Article
İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Değerleme – Ücret Yönetimi Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar: Turizm İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
(Job Evaluation – Wage Management Process as a Function of Human Resources Management and Problems Encountered: A Conceptual Evaluation on Tourism Enterprises)
Elbeyi PELİT ve Faruk GÖKÇE
pp.369-382.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.167
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kişinin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Effect of FoMO on the Intention of Buying a Holiday on Social Media)
Filiz Özlem ÇETİNKAYA ve Ramazan Pars ŞAHBAZ
pp.383-402.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.168
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Turizm Endüstrisinde Robotlaşma
(Robotics in the Tourism Industry)
Salim İBİŞ
pp.403-420.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.169
 Abstract
 Full Text
Research Article
İstanbul’daki Kuş Sarayları: Son Şans
(Bird Palaces in İstanbul: Last Chance)
Ahmet VATAN ve Öykü DEMİR
pp.421-435.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.170
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Web Sitelerinin Tasarım ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Evaluation in Terms of Design and Content of Destination Websites)
Meltem ALTINAY ÖZDEMİR ve Emir KARAGÖL
pp.436-452.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.171
 Abstract
 Full Text
Research Article
Mutfak Departmanında Kronizmin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Marmaris Örneği
(The Effects of Chronism on Job Satisfaction and Intention to Quit the Job in The Kitchen Department: The Example of Marmaris)
Alper KURNAZ
pp.453-470.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.172
 Abstract
 Full Text
Research Article
Stajın Nasıl Geçti? Turizm Alanında Orta Öğretim Öğrencilerinin Staj Deneyimleri
(How was the Internship? Internship Experience of Secondary Education Students in Tourism)
Hakan SEZEREL ve Duran CANKÜL
pp.471-483.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.173
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turistlerin Yöresel Yiyecek Beğenilerinin Davranışsal Niyetlere Etkisi: Cunda Adası Örneği
(The Effect of Local Food Tastes of Tourists to Behavioral Intentions: The Case of Cunda Island)
Fatih ÇOLAKOĞLU ve Oğuzhan İLBAN
pp.484-498.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.174
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Seyahat Acentalarında Turistik Ürünlerin Kişişelleştirilmesinin Bir Yolu Olarak Müşterilerle Üretim
(Co-Creation with Customers as a Way of Customization Touristic Products in Travel
Agencies)
Reşat ARICA
pp.499-516.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.175
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turistik Destinasyon Yönetiminde Paydaşlar Arası İlişkiler: Göller Yöresi Örneği
(Stakeholder Relations in Tourist Destination Management: The Case of Lakes Region)
Ali İNANIR
pp.517-541.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.176
 Abstract
 Full Text
Research Article
Şehir Turizminde Faaliyet Gösteren Otellere Yönelik E-Yorumların İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği
(An Analysis of E-Comments on Hotels that Offer Service in the Field of Urban Tourism: The Case of Eskişehir Province)
Seda ÇOBAN, Eda ÇOBAN ve Duygu YETGİN
pp.542-558.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.177
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi
(Determination of Living Learning Tendencies of Students with Tourism Guiding Education)
Ahmet KÖROĞLU, Özlem KÖROĞLU ve İpek ASMADİLİ
pp.559-574.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.178
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turist Rehberi Adaylarının 2019 Yılı Eğitim Uygulama Gezisine Yönelik Algıları: Nitel Bir Araştırma
(Perceptions of Tourist Guide Candidates on 2019 Vocational Practice Trip: A Qualitative Research)
Özlem F. GÜZEL, Volkan KALIN, Eren NACAK ve Evrim BİLGİ
pp.575-595.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.179
 Abstract
 Full Text
Research Article
Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İznik ile İlgili Metaforları
(Metaphors of Bursa Uludağ University İznik Vocational School Students About İznik)
Burcu SOYKÖK ve Ayşen ACUN
pp.596-611.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.180
 Abstract
 Full Text
Research Article
Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma
(Determination of Consumers’ Tendencies to Visit Coffeehouses and of Their Changing Habits for Consuming Coffee: A Research on Traditional Turkish Coffee)
Nilgün KARAMAN, Arzu KILIÇ ve Cevdet AVCIKURT
pp.612-632.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.181
 Abstract
 Full Text
Research Article
Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesinin Endüstriyel Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(The Effects of Buyer-Seller Relationship Quality on Industrial Customer Satisfaction: A Research on Hotels)
Seyit Ahmet SOLMAZ ve Oğuz TÜRKAY
pp.633-645.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.182
 Abstract
 Full Text
Research Article
Rus Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of The Revisit Intention of The Russian Tourists in Terms of Demographic Variables)
Caner KÜÇÜKER, Ülker ÇOLAKOĞLU ve Gülseren YURCU
pp.646-659.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.183
 Abstract
 Full Text
Research Article
Arap Turistlerin Türklere Yönelik Önyargılarının Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
(Assessments of the Prejudices of the Arab Tourists Against Turks: An Example of Eastern Black Sea Region)
Gencay SAATCI ve Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
pp.660-675.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.184
 Abstract
 Full Text
Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Ticari Nitelikli Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Sıklıklarının ve Harcama Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği
(Investigation of Frequency and Expenditure Levels of Participation in Commercial Recreation Activities of University Students: The Case of Bingöl University)
Üzeyir KEMENT
pp.676-692.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.185
 Abstract
 Full Text
Research Article
Ziyaretçilerin Otantiklik Algılarının Algılanan Değer, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Hamamönü Örneği
(The Impact of Authenticity Perceptions of Visitors on Their Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intent Levels: The Case of Hamamönü)
Ayşe Selin DÜLGER ve Kurban ÜNLÜÖNEN
pp.693-708.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.186
 Abstract
 Full Text
Research Article
Restoran Çalışanlarının İş Yaşam Denge Düzeylerine Göre İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Karşılaştırılması
(The Comparison of Restaurant Employees’ Job Satisfaction and Intention to Quit in terms of Work Life Balance Levels)
Ahmet ERDEM, Kamil UNUR, Ferhat ŞEKER ve Muhammet Abdulmecit KINIKLI
pp.709-724.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.187
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’de Rekreasyon Yönetimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research for Determination of Career Expectations of Undergraduate Students in the Recreation Management Department in Turkey)
Seda ÖZDEMİR AKGÜL ve Gül GÜNEŞ
pp.725-744.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.188
 Abstract
 Full Text
Research Article
Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi
(Analysis of International Tourist Role Typology in the Context of Generations: A Segmentation Proposal)
Funda BAYRAKDAROĞLU ve Pınar ELDEM ÇULHAOĞLU
pp.745-758.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.189
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Lisans Öğrencilerinin Kelime İlişkilendirme Testi Yöntemi ile Turizm Eğitimi Algılamalarının Ölçülmesi: Giresun Üniversitesi Örneği
(Measurement of Tourism Education Perceptions of Tourism Undergraduate Students by Using the Word Association Test Method: The Case of Giresun University)
Hakan AKYURT
pp.759-774.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.190
 Abstract
 Full Text
Research Article
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(The Investigation of The Relationship Between Social Appearance Anxiety and Self-Esteem Levels of Students Who Get Tourism Education at Undergraduate Level)
S. Banu YILDIZ ve Hülya Hayriye HALİTOĞULLARI
pp.775-790.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.191
 Abstract
 Full Text
Research Article
Akdeniz Ülkelerinde Turizm Sektörünün Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Economic Efficiency of Tourism Sector in Mediterranean Countries)
Gonca MANAP DAVRAS ve Ayşegül BAYKUL
pp.791-804.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.192
 Abstract
 Full Text

About tutad

Check Also

Vol 5, Issue 1, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …