Vol 3, Issue 4, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
İmece Kültürünün Turizmde Kullanımı: Bilecik-Kurşunlu Köyü
(The Use of Imece Culture in Tourism: Bilecik-Kurşunlu Village)
Meryem AKOĞLAN KOZAK, Necip ÖZDEMİR ve Yusuf ÇUHADAR
pp.805-819.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.212
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on E- Complaints and E-Complaint Management in Hotel Enterprises)
Serkan AK ve İsmail KIZILIRMAK
pp.820-832.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.213
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü
(Tour Guides’ Role in Conservation and Sustainability of Cultural Heritage)
Sıla KARACAOĞLU ve Medet YOLAL
pp.833-847.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.214
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of Socio-Cultural Adaptation on Employee Satisfaction in Tourism)
Simge ŞALVARCI ve Şafak ÜNÜVAR
pp.848-863.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.215
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği
(A Research Towards Social Media Uses of Undergraduate Tourism Students: The Case of Çanakkale Onsekiz Mart University)
Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Lütfi ATAY ve Hacı Mehmet YILDIRIM
pp.864-881.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.216
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Personel Güçlendirme ve Güç Mesafesinin, İş Yerinde Yalnızlık Duygusu ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gönen Termal Örneği
(The Effect of Employee Empowerment and Power Distance on the Intention to Leave the Job and Workplace Loneliness: Gönen Thermal Sample)
Edip ÖRÜCÜ, Volkan AKGÜ ve Canan ŞEKER
pp.882-901.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.217
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme
(The Relationship Between Technology Addiction and Recreational Tendencies: A Research on University Students)
Selami ERYILMAZ ve Halil Tankut BAL
pp.902-919.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.218
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Seyahat Acenteleri Tarafından Yurtiçi Paket Turlarda Uygulanan Satış Teknikleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul İli Örneği
(A Research on Sales Techniques Applied by Travel Agencies in Domestic Package Tours, The Sample of İstanbul)
Emrullah CANSU ve Uğur BAHADIR
pp.920-930.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.219
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Festivaller ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği
(Festivals and Their Social Impacts on Local Population: The Case of Urla)
Pınar IŞILDAR ve Özay YILDIZ
pp.931-948.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.220
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Açısından Afyonkarahisar’da Termal Turizm
(Thermal Tourism in Afyonkarahisar in terms of The Relationship Between Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty)
Funda ÖN ESEN ve Ozan BAHAR
pp.949-963.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.221
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği
(Destination Image Perceptions of Fair Participants: Expo 2016 Antalya Case Study)
Altan ÇETİN ve Rıdvan KOZAK
pp.964-976.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.222
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi: Antalya Örneği
(Importance of Alternative Tourism Marketing in the Development of Tourism: Antalya Case)
Mustafa BOZ
pp.977-994.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.223
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği
(Investigating the Relation Between Organization Climate and Leadership Styles in Kitchen Department at Hotels: Sample of Chain Hotel Group)
Ozan GÜNGÖR ve Hakan ATAY
pp.995-1011.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.224
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Termal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Profile of Postgraduate Theses in Tourism Literature Related with Thermal
Tourism)
Gözde OĞUZBALABAN
pp.1012-1027.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.225
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Yeşilova Salda’yı Ziyaret Eden Turistlerin Deneyimlerinin İncelenmesi
(A Study on the Experience of Tourists Visiting Yeşilova Salda)
Ali İNANIR ve Utku ONGUN
pp.1028-1041.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.226
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Restoran İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: Marmaris Örneği
(Use of Social Media in Restaurant Businesses: The Case of Marmaris)
Alper KURNAZ
pp.1042-1054.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.227
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Araştırma
(Community Based Tourism in Destination Management: A Research in Burdur and Isparta Region)
Hatice SARI GÖK ve Şafak ÜNÜVAR
pp.1055-1073.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.228
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Festival Turizminin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi: Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali
(Economic Development Effect of Festival Tourism: Silifke International Music and Folklore Festival)
Cemil SÜSLÜ, Gamze ERYILMAZ ve Elif DEMİR
pp.1074-1090.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.229
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Otel İşletmeleri Departman Performanslarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama
(The Effects of Hotel Business Department Performances on Customer Satisfaction: Application in a 5 Star Hotel)
Özgür DAVRAS ve Yunus Emre BİLGİÇ
pp.1091-1105.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.230
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Ürün Demeti Fiyatlandırma Yönteminin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tüketici Satın Alma Tercihlerine Etkisi
(The Effect of Product Bundle Pricing on Purchasing Decisions of the Consumers in Food and Beverage Enterprises)
Müjdat ERTÜRK
pp.1106-1127.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.231
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu
(Edirne within the Scope of Sustainable Tourism and the Attitude of Local People)
Tuğçe BEDÜK ve Emel GÖNENÇ GÜLER
pp.1128-1148.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.232
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği
(The Social Media Use of Tourist Guides Professional Organizations: A Case of Facebook)
Funda ÖN ESEN ve Burhan KILIÇ
pp.1149-1163.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.233
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı ve Deneyimleri: Harran Üniversitesi Örneği- Şanlıurfa
(Heritage Awareness and Experience of University Students: An Example of Harran University-Şanlıurfa)
Ali Rıza MANCI
pp.1164-1177.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.234
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi ve Strateji Önerileri
(Destination Branding Analysis of Uşak and Strategy Recommendations)
Uğur UĞUR
pp.1178-1193.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.235
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Rahatsızlık Endeksi Çerçevesinde Bodrum Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
(Determination of Bodrum Social Carrying Capacity on the Discomfort Index Frame)
Melahat YILDIRIM SAÇILIK ve Kadir BAYSAL
pp.1194-1210.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.236
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Toplum Temelli Turizm: Lavanta Kokulu Köy Örneği
(Community-Based Tourism: The Case of Lavender Scented Village)
Selda YORDAM ve Ebru DÜŞMEZKALENDER
pp.1211-1227.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.237
 Abstract
 Full Issue
Research Article
İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi
(Investigation of The Relationship Between Climate Change and Tourism Sector with Dynamic Panel Data Analysis)
Mert DERELİ, Ebru Z. BOYACIOĞLU ve Kenan TERZİOĞLU
pp.1228-1243.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.238
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Stajyerler; Seyahat İşletmesi Sahipleri ve Yöneticileri Bakış Açısıyla
(Interns; From the Perspective of Travel Business Owners and Managers)
Kamil YAĞCI, Mahmut EFENDİ ve Süreyya AKÇAY
pp.1244-1259.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.239
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti (Samsun ve Sivas İli Karşılaştırması
(Customer Satisfaction in Health Tourism Business (Comparison of Samsun and Sivas Province))
Naim KARAGÖZ ve Alev ÖZTÜRK
pp.1260-1273.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.240
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Çömlekçilik (Guduculuk) El Sanatının Sürdürülebilir Turizm Kapsamında İncelenmesi: Gümüşhane Dölek Köyü Örneği
(Investigation of Pottery Handicraft in the Scope of Sustainable Tourism: The Case of Gumushane Dölek Village)
Murat ÖDEMİŞ ve İsmail ÇALIK
pp.1274-1288.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.241
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği
(Comparison of Shopping Behaviors of Tourists According to Nationalities: The Case of Marmaris Tradesman)
Hande Akyurt KURNAZ
pp.1289-1303.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.242
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Etkinliklerin Öteki Yüzü: Olimpiyat Oyunları Örneği
(The Other Face of Events: The Case of Olympic Games)
Can KAHRİMAN ve Hacı Mehmet YILDIRIM
pp.1304-1319.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.243
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
(Determination of The Hotel Selection Criteria with the multi-criteria Decision-Making Methods and The Best Ideal Hotel Selection: An Application on the 4 Star Hotels in Ordu Province Center)
Hakan AKYURT
pp.1320-1335.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.244
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Polonya Mutfak Kültürü Yansıması ve Polonezköy Örneği
(Reflection of Polish Culinary Culture and Polonezköy Case)
Çağla ÖZER ve Cansu AĞAN
pp.1336-1348.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.245
 Abstract
 Full Issue
Research Article
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Helal Turizme Yönelik Bakış Açıları
(The Perspectives of Academic Member of the Theology Faculty toward Halal Tourism)
Kadir Faik KÜÇÜKTOPUZLU, Yenal YAĞMUR ve İlyas ERPAY
pp.1349-1370.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.246
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Sakin Şehirde Yaşayanların Misafirperverlik Anlayışlarının Yerli Turistlerin Tatmini, Tekrar Ziyaret Niyeti ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Seferihisar Örneği*
(The Effect of Cittaslow Residents’ Hospitality Approaches on the Domestic Tourists’ Satisfaction, Revisit Intention and Loyalty: The Example of Seferihisar)
Hasan Hüseyin KÖSE ve Erkan ÖZDEMİR
pp.1371-1389.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.247
 Abstract
 Full Issue
Research Article
AVM Ziyaret Sıklığının Yaşam Memnuniyeti, Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma
(The Effect of Shopping Center Visiting Frequency on Life Satisfaction, Regeneration Experience and Experience Quality: A Research in Istanbul)
Sercan YILDIZ, Meltem ALTINAY ÖZDEMİR, Ayşegül ACAR ve Orhan AKOVA
pp.1390-1408.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.248
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği
(Festivals Effects on the Destination Image in Rural Tourism Regions: The Case of Kusadası Caferli)
Ahu Yazıcı AYYILDIZ, Özlem ESEN ve Tuğrul AYYILDIZ
pp.1409-1420.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.249
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Havayolu İşletmeleri Sadakat Programlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Airline Loyalty Programs)
Ezgi SAYMAN ve Murat BAYRAM
pp.1421-1432.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.250
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Turizm Eğitimi Alanına Yönelik Bibliyometrik Bir Çalışma
(A Bibliometric Study on Tourism Education)
Tülay POLAT ÜZÜMCÜ
pp.1433-1449.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.251
 Abstract
 Full Issue
Research Article
İşgören Mutluluk Düzeylerinin İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme
(The Effects of Employee Happiness Levels on Job Satisfaction and Job Performance: A Review of Accommodation Establishments)
Gizem BİÇEN ve Hakan KOÇ
pp.1450-1468.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.252
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Beş Duyu, Tat Alma Duyusu ve Lezzetin Alegorisi
(Five Senses, Sense of Taste and Allegory of Taste)
Defne AKDENİZ
pp.1469-1484.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.253
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi
(Measurement of Work-Family Conflict Levels of 3-4- and 5-Star Hotel Employees in Malatya)
Ahmet ÇAVUŞ ve Pınar AKER
pp.1485-1500.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.254
 Abstract
 Full Issue
Research Article
TV Yemek Programlarının Gastronomi Eğitimine Yansımaları
(Reflections of TV Cooking Programmes on Gastronomy Education)
Onur GÖRKEM ve İsmail ERTOPCU
pp.1501-1513.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.255
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği
(The Examination of Relationships Between Destination Personality with Satisfaction and Behavioral Intentions: Case of Gaziantep)
Nalan IŞIK ve Burçin ÖZKAN
pp.1514-1532.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.256
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Çanakkale’de Alternatif Gastronomi Rotaları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining Alternative Gastronomy Routes in Çanakkale)
Sezer KÖSELER, Berna KOÇHAN, Neciphan ATSIZ ve Serdar SÜNNETÇİOĞLU
pp.1533-1551.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.257
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
(Determination of Local Tourist’s Attitudes and Behaviors Visiting Bartın Province for Local Foods)
Ayhan KARAKAŞ ve Hande UYAR OĞUZ
pp.1552-1569.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.258
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
(The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Identification and Intention to Leave: The Case of Afyonkarahisar)
Gonca KILIÇ ve Merve GÜLEN
pp.1570-1588.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.259
 Abstract
 Full Issue
Research Article
İşgörenlerin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of Life Quality Levels of The Workers on The Organizational Commitment: An Application in Accommodation Business)
Orkun ERAL ve Hakan KOÇ
pp.1589-1607.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.260
 Abstract
 Full Issue
Research Article
Restoranda Yeme İçme Tercihinde Grup Etkisi
(Group Effect on Food and Beverage Preference in Restaurant)
Öykü ÇÖKER ve Serdar SÜNNETÇİOĞLU
pp.1608-1630.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.261
 Abstract
 Full Issue
Conceptual Article
Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü
(Food Cultures of the Meskhetian Turks Living in Turkey)
Yılmaz SEÇİM ve Metehan KAYA
pp.1631-1647.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.262
 Abstract
 Full Issue
Conceptual Article
Rusya’da Çocuk ve Genç Turizmine Genel Bakış
(Overview of Children and Young Tourism in Russia)
Hanife ERDOĞAN
pp.1648-1658.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.263
 Abstract
 Full Issue
Conceptual Article
Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi
(The Importance of The Functional Foods in Turkish Cuisine in Terms of Gastronomy Tourism)
Emel ÇİRİŞOĞLU ve Emine OLUM
pp.1659-1680.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.264
 Abstract
 Full Issue
Conceptual Article
Türkiye’nin Ekonomik Büyüme-Kalkınma ve Gelişme Aşamalarında Turizm Öncü Bir Sektör Olabilir mi?
(Could a Leading Tourism Sector in Turkey’s Economic Growth and Development-Development Stage?)
Melahat YILDIRIM SAÇILIK
pp.1681-1697.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.265
 Abstract
 Full Issue
Conceptual Article
Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi
(Importance of Landscape Arrangements in Hospitality Business)
Yasin DÖNMEZ ve Fatih TÜRKMEN
pp.1698-1705.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.266
 Abstract
 Full Issue

About tutad

Check Also

Vol 5, Issue 1, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …