Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Planlı Davranış Teorisi ve Turizm Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of International Publications on Planned Behavior Theory and Tourism)
Oğuz NEBİOĞLU ve Bahadır KALIPÇI
pp.1-14.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.296
 Abstract
 Full Text
Research Article
Psikolojik Güçlendirmenin Kariyer Motivasyonuna Etkisinde Yöneticiye GüveninAracılık Rolü: İstanbul’daki Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(Mediating Role of Trust to the Manager in the Effect of Psychological Empowerment on Career Motivation: A Research on Hotel Employees in İstanbul)
Nilüfer VATANSEVER TOYLAN ve Nihal YILMAZ
pp.15-30.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.297
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Gözünden Kuşadası’nın Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
(The Destination Image and Destination Personality of Kuşadası from the View of Tourism Guiding Students: The Case of Aydın Adnan Menderes University Faculty of Tourism)
Turan OKUL, Tuğrul AYYILDIZ ve Ahu YAZICI AYYILDIZ
pp.31-49.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.298
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kırklareli Dibek Kahvehanesinin Tercih Edilme Sebeplerinin Belirlenmesi
(Determination of the Reasons for Preference of Kırklareli Dibek Coffeehouse)
Bilal DEVECİ
pp.50-66.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.299
 Abstract
 Full Text
Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
(University Students’ Attitudes towards Sustainable Tourism: The Case of Mehmet Akif Ersoy University)
Olcay KİLİNÇ, Uğur KİLİNÇ ve Utku ONGUN
pp.67-84.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.300
 Abstract
 Full Text
Research Article
Aşçıların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Kars İlinde Bir Araştırma
(A Research on Determination of Burnout Levels of Cookery in Kars Province)
Serkan NAKTİYOK, Erman KAYGIN ve Ethem TOPÇUOĞLU
pp.85-99.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.301
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Markası Oluşumunda Gastronomik Kimlik ve İmaj: Konya Örneği
(Gastronomical Identity and Image in Destination Brand Formation: The Case of Konya
Cuisine)
Burcu Ayşenur AKBULUT ve İrfan YAZICIOĞLU
pp.100-120.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.302
 Abstract
 Full Text
Research Article
360° Sanal Gerçeklik Videolarının Turistlerin Seyahat Motivasyonuna Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştırma
(An Experimental Research on the Effect of 360° Virtual Reality Videos on Travel Motivations of Tourists)
Mert Umur ÖNGİDER ve Senem YAZICI
pp.121-136.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.303
 Abstract
 Full Text
Research Article
Amasya İlindeki İbadethanelerin İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Amasya Province in Terms of Faith Tourism Potential)
Makbule CİVELEK
pp.137-151.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.304
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizmde Maneviyat Arayış Aracı Olarak Yoga
(Yoga as a Spiritual Awakening Instrument in Tourism)
Gizem KANDEMİR ALTUNEL ve Yağmur ÖZER
pp.152-163.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.305
 Abstract
 Full Text
Research Article
Etkinliklerin Sürdürülebilirliği ve Eko-Etkinlikler: A Greener Festival Örneği
(Sustainability of Events and Eco-Events: The Case of “A Greener Festival”)
Buse AYDIN ve Hacı Mehmet YILDIRIM
pp.164-180.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.306
 Abstract
 Full Text
Research Article
Bursa İli 5 Yıldızlı Şehir Otellerinde Çalışan Aşçıların Moleküler Gastronomi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(Determination of the Views of the Chefs Working in 5-Star Hotels in Bursa on Molecular Gastronomy)
Berkay SEÇUK ve Yeliz PEKERŞEN
pp.181-201.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.307
 Abstract
 Full Text
Research Article
Safranbolu’da Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Yerel Halkın Tutumları
(Local Public Attitudes for the Development of Sustainable Tourism in Safranbolu)
Cenk Murat KOÇOĞLU, Ömer SARAÇ ve Orhan BATMAN
pp.202-219.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.308
 Abstract
 Full Text
Research Article
Mağara Turizminin Akçakoca Turizmine Etkileri: Fakıllı Mağarası Örneği
(The Effects of Cave Tourism on Akçakoca Tourism: Fakıllı Cave Example)
Burhanettin ZENGİN ve Mert EKER
pp.220-233.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.309
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyonda Markalaşma Yolunda Şanlıurfa İçin Bir Model Önerisi
(A Model Proposal for Şanlıurfa Towards Destination Branding)
Emrah YAŞARSOY ve Kutay OKTAY
pp.234-258.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.310
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm İşletmelerinde Hizmet Hataları ve Hizmet Telafisi Yöntemlerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama
(The Effect of Service Failures and Service Recovery Methods on Customer Satisfaction in Tourism Enterprises: An Application)
İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Bora GÖKTAŞ
pp.259-278.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.311
 Abstract
 Full Text
Research Article
Zihinsel Engelli Çocuklara Sahip Ailelerin Yaşadıkları Tatil Güçlükleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Araştırma
(A Descriptive Research on Holiday Difficulties of Families with Mentally Handicapped Children)
Funda ODUNCUOĞLU
pp.279-293.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.312
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kırsal Alanlarda Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Belirlenmesi: İznik ve Orhangazi Kırsal Yerleşimlerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
(Determination of Rural People’s Perspectives on Rural Tourism in Rural Areas: An Empirical Research on Iznik and Orhangazi Rural Settlements)
Seyit Ahmet SOLMAZ ve Hande UYAR OĞUZ
pp.294-313.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.313
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gençlik Turizmine Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısı: Doğu Akdeniz ile Kocaeli Üniversitesi Karşılaştırılması
(The Point of View of Youth in Youth Tourism: Comparison of Eastern Mediterranean University and Kocaeli University)
İrem KARATAŞ, Özlem ALTUN ve Mehmet Necati CIZRELIOĞULLARI
pp.314-332.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.314
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’deki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller
(The Festivals Held in Cittaslows in Turkey)
Sine ERDOĞAN MORÇİN ve İlhami MORÇİN
pp.333-348.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.315
 Abstract
 Full Text
Research Article
İnanç Turizmi Odağında Benli Sultan Külliyesi Peyzaj Tasarım Önerileri
(Proposals of Landscape Design Concepts in Benli Sultan Complex in the Context of Religious Tourism)
Sevgi ÖZTÜRK, Türkan Sultan YAŞAR İSMAİL ve Öznur IŞINKARALAR
pp.349-360.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.316
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Hıdırellez Pilavı Üzerine Bir Araştırma
The Intangible Cultural Heritage in The Scope of Sustainable Gastronomy Tourism: A Research on Hıdırellez Rice
Çiğdem ÖZKAN
pp.361-373.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.317
 Abstract
 Full Text
Research Article
Adalet Algısı Boyutlarının Şikâyet Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
(The Effects of Perceived Justice Dimensions on Post-Complaint Behaviors: Hospitality Management Case)
Pınar BAŞGÖZE ve Kübra İŞKORKUTAN
pp.374-387.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.318
 Abstract
 Full Text
Research Article
Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Graduate Thesis in Disabled Tourism)
Emre Ozan AKSÖZ ve Esin YÜCEL
pp.388-404.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.319
 Abstract
 Full Text
Research Article
Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Akademik Güdülenme, Bilimsel Araştırma Özyeterlilik ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygılarının Değerlendirilmesi
(The Relationship between Academic Motivation, Scientific Research Self-Efficacy and Anxiety Related Research: A Research on Graduate Tourism Students)
S. Ceylin ŞANLI, Ahmet ERDEM ve Kamil UNUR
pp.405-425.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.320
 Abstract
 Full Text
Research Article
Konaklama İşletmelerinin Yeni Hizmet Sunumunda Strateji Odaklılık Etkili Mi?
(Is Strategic Orientation Effective in the Development of New Services of Accommodation Businesses?)
YUMUK MERCAN, Güney ÇETİN GÜRKAN ve Gülsevim YUMUK GÜNAY
pp.426-446.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.321
 Abstract
 Full Text
Research Article
Dinamik Fiyatlandırma Yapan Tatil Rezervasyon Sitelerinin Tercih Edilmesinde Marka Bilinirliği ve Marka Güveninin Rolü
(The Role of Brand Awareness and Brand Trust in Choosing Holiday Booking Sites Which Make Dynamic Pricing)
İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Bora GÖKTAŞ
pp.447-464.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.322
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel Menülerinde Yöresel Gıda Sunumunun Otel Tercihine Etkisi: Gaziantep Örneği
(Effect of Local Foods Presentation in Hotels Menus on Hotel Preference: Gaziantep Example)
Meral YILMAZ ve Esra ÖZKAN ÖNEM
pp.465-475.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.323
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Öğrencilerinin Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Perspectives of Tourism Students on Disabled Individuals and Disabled Tourism)
Seyit Ahmet SOLMAZ ve Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU
pp.476-487.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.324
 Abstract
 Full Text
Research Article
Bir Hüzün Turizmi Destinasyonu Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretçilerinin Elektronik Yorumlarının İçerik Analizi
(Content Analysis of Electronic Comments of Ulucanlar Prison Museum Visitors as a Destination of Dark Tourism)
Serkan AYLAN ve İsmet KAYA
pp.488-504.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.325
 Abstract
 Full Text
Research Article
Festival Memnuniyeti ile Kültürel Etkileşim Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Örneği
(A Research on the Relationship Between Festival Satisfaction and Cultural Interaction: The Case of Silifke International Music and Folklore Festival)
Çağrı SAÇLI
pp.505-521.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.326
 Abstract
 Full Text
Research Article
Butik Otellerde Markalaşma ve Turistlerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri
(Branding in Boutique Hotels and Their Effects on Purchasing Behaviors of Tourists)
Gülnur KARAKAŞ TANDOĞAN ve Özlem ÖZKEROĞLU
pp.522-539.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.327
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizmde Gelişmenin, Yöre Halkı Üzerinde Oluşturduğu Toplumsal ve Kültürel Etkilerin Araştırılması: Kastamonu Örneği
(Investigation of Social and Cultural Effects of Tourism Development on the Local People: The Case of Kastamonu)
Muharrem AVCI
pp.540-556.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.328
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kadın ve Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on Women and Tourism)
Dilara Bahtiyar SARI ve Zeki AKINCI
pp.557-566.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.329
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turist Rehberlerinin Gözlemlerinden Turistlerin Gastronomik Tercihlerinin Saptanması
(Determination of Gastronomic Preferences of Tourists from Observations of Tourist Guides)
Mahmut EFENDİ ve Hakan ATAY
pp.567-579.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.330
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel İşletmelerinde Tüketicilerin Hizmet Uzantısı Algılamaları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Relationship Between Servicescapes Perceptions and Satisfaction Levels of Consumers in Hotels Businesses)
Erdem TEMELOĞLU, Sedanur CEVAHİR ve Berna KOÇHAN
pp.580-594.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.331
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sosyal Pazarlama Kapsamında Konaklama İşletmelerinin Uyguladığı Çevre Duyarlı Uygulamalar: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma
(Environmentally Sensitive Practices Applied by Accommodation Companies in the Scope of Social Marketing: A Research On 5-Star Hotels in Kuşadası)
Şafak TOPÇU ve Ahu YAZICI AYYILDIZ,
pp.595-605.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.332
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması
(Comparison of Sustainability in Cittaslows from a Metaphorical Perspective)
İbrahim Taner AKKOÇ ve Emre Ozan AKSÖZ
pp.606-620.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.333
 Abstract
 Full Text
Research Article
Rekreatif Amaçlı Seyahat Eden Motosiklet Kullanıcılarının Sosyal Kimlikleri Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(A Scale Development Study on the Social Identity of Motorcycle Users Traveling for Recreational Purposes)
Mehmet ERTAŞ
pp.621-640.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.334
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletme Mutfaklarına Yönelik Tutumları
(Attitudes Towards Business Kitchens of Gastronomy Students)
Yılmaz SEÇİM
pp.641-652.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.335
 Abstract
 Full Text
Research Article
Rekreasyon Faaliyetleri Kapsamında Etkinlik ve Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi
(Effects of Events and Festivals on Tourism Potential in Recreation Activities)
Fatih ERCAN ve Makbule CİVELEK
pp.653-664.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.336
 Abstract
 Full Text
Research Article
Ayurveda Beslenme Sistemine Uygun Türk Mutfağı Örnek Menü Planlaması
(Sample Menu Planning of Turkish Cuisine According to Ayurvedic Nutrition System)
Dilek ÇİFTCİ, Elif DORMAN ve Özgür KIZILDEMİR
pp.665-685.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.337
 Abstract
 Full Text
Research Article
Online Yorumların Faydalı Bulunma Durumunun İncelenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Investigating of Online Reviews Usefulness: A Research on Hospitality Industry)
Engin TENGİLİMOĞLU ve Yüksel ÖZTÜRK
pp.686-698.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.338
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği
(Determining the Effectiveness of Marketing Communication on the Websites of Food and Beverage Businesses: The Case of Kocaeli)
Ömür ALYAKUT
pp.699-715.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.339
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türk Mutfak Kültüründe Bulgurun Yeri ve Önemi
(The Place and Importance of Bulgur in Turkish Cuisine)
Şule ARDIÇ YETİŞ
pp.716-728.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.340
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi*
(The Role and Importance of Non-Governmental Organizations in Rural Tourism)
Ebru ULUCAN ve İsmail KIZILIRMAK
pp.729-745.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.341
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Turistik Destinasyonlarda Talep Yönetimi ve Demarketing Uygulamaları
(Demand Forecasting and Demarketing Implementations in Tourist Destinations)
Yakup ÖZTÜRK
pp.746-757.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.342
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Tekirdağ Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Tekirdağ Culinary Culture)
Enver ŞİMŞEK ve Özgür KIZILDEMİR
pp.758-775.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.343
 Abstract
 Full Text

About tutad

Check Also

Vol 5, Issue 1, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …