Vol 4, Issue 3, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of the Coronavirus Pandemic on The Intention of Buying A Holiday)
S. Ceylin ŞANLI, Ahmet ERDEM ve Kamil UNUR
pp.1671-1688.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.444
 Abstract
 Full Text
Research Article
Antandros Antik Kenti’nin Kültür Turizmine Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma
(Bringing Antandros Ancient City to Cultural Tourism: A Qualitative Research)
Hasret ULUSOY YILDIRIM, Sultan Nazmiye KILIÇ ve Cevdet AVCIKURT
pp.1689-1706.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.445
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yavaş Şehir (Cittaslow) Ağına Katılımın Destinasyona Etkileri: Göynük Örneği
(The Effects of Cittaslow Movement to the Destination: The Case of Göynük)
Mustafa SANDIKCI ve Aybike Nur ALBAYRAK
pp.1707-1726.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.446
 Abstract
 Full Text
Research Article
Resort Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Dijital Pazarlama Performanslarının Analizi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Analysis of Digital Marketing Performance of Resort Hotel Business Websites: A Research on Five Star Hotel Businesses in Alanya)
Fatih ERCAN
pp.1727-1745.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.447
 Abstract
 Full Text
Research Article
Seyahat Motivasyonları ve Destinasyon Seçimi: Y ve Z Kuşakları Arasında Bir Karşılaştırma
(Travel Motivations and Destination Choice: A Comparison Between Generations Y and Z)
Nuran AKŞİT AŞIK
pp.1746-1762.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.448
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin “Stajyer” Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Analizi
(Metaphor Analysis of the Perceptions of Managers Working in Hotel Businesses Regarding the Concept of Intern)
Hande Mutlu ÖZTÜRK ve Serap ALKAYA
pp.1763-1777.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.449
 Abstract
 Full Text
Research Article
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Turizm Tanıtım Politikaları ve Bir Örnek Olay İncelemesi (2020 Türkiye Turizm Tanıtım Filmi Çözümlemesi)
(Five-year Development Plan for Tourism Promotion Policyand a Case Study (2020 Turkey Tourism Promotion Film Analysis))
Melahat YILDIRIM SAÇILIK
pp.1778-1793.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.450
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sanal Müzede Sanal Tur Yapan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine the Satisfaction Levels of Individual Tours in the Virtual Museum)
Metin SÜRME ve Eyup ATILGAN
pp.1794-1805.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.451
 Abstract
 Full Text
Research Article
Ön Büro ve Yiyecek-İçecek Personelinin Sabır Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determination of Patience Levels of Front Office and Food and Beverage Staff)
Atınç OLCAY, Burçin ÖZKAN ve Ahmet CUMA
pp.1806-1830.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.452
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Scientific Publications with Policies and Plans in the Field of Railway Transport in Turkey)
Nevin YAVUZ ve Gökçe YÜKSEK
pp.1831-1846.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.453
 Abstract
 Full Text
Research Article
Seyahat Acentalarında Sürdürülebilirlik: Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme
(Sustainability in Travel Agencies: A Study on Travel Agencies Operating in the Black Sea Region)
Reşat ARICA ve Neşe KAFA
pp.1847-1866.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.454
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme
(Analysis of Gastronomy Information Content in Scope of Destination Marketing: A Review on Websites)
Ömür ALYAKUT
pp.1867-1884.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.455
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turistik Noktalara İlişkin Ziyaretçi Fotoğraflarının Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kamu Kurum Fotoğrafları ile Kıyaslanması
(Semiotic Evaluation of Visitor Photographs Related to Touristic Points and Comparison with State Agency Photographs)
Çetin AKKUŞ ve Savaş BÖYÜKYILMAZ
pp.1885-1907.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.456
 Abstract
 Full Text
Research Article
Liderle Özdeşleşme ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Önbüro Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Identification with Leader and Organizational Identification on Turnover Intention: A Research on Front Office Employees)
Sine ERDOĞAN MORÇİN ve Bilal COŞKUN
pp.1908-1922.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.457
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel Çalışanlarının İş-Aile Yaşam Çatışmalarının Yordayıcıları Olarak, İş – Yaşam Doyumu, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek
(Job and Life Satisfaction, Work Stress and Perceived Social Support as Predictors of Hotel Employees’ Work-Family Life Conflicts)
Gözde KARABACAK ve Hacer HARLAK
pp.1923-1940.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.458
 Abstract
 Full Text
Research Article
İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Presenteeism on Organizational Silence: A Study in Tourism Sector)
Şerife KARAGÖZ ve Hasan Hüseyin UZUNBACAK
pp.1941-1957.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.459
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(A Comparative Research on the Determination of Intercultural Sensitivity Levels of Tourism Students)
Gencay SAATCI ve Serkan TÜRKMEN
pp.1958-1970.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.460
 Abstract
 Full Text
Research Article
Ensar Şehir Mutfak İmajının Belirlenmesi: Kilis ve Suriye Mutfağı Örneği
(Determining Culinary Image of an Ansar City: Sample of Kilis and Syria Cuisine)
Melda AKBABA ve Gamze ÖZEL
pp.1971-1985.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.461
 Abstract
 Full Text
Research Article
Bir Konaklama İşletmesinin “Çocuk Dostu Otel” Olarak Düzenlenmesinde Maliyet Analizi: Sivas İlinde Bir Otel Uygulaması
(Cost Analysis in Arranging an Accommodation Business as a “Child Friendly Hotel”: A Hotel Application in Sivas Province)
Bilgehan ÇAKMAK SEL ve Ülkü MAZMAN İTİK
pp.1986-2002.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.462
 Abstract
 Full Text
Research Article
Potansiyel Turizm Destinasyonlarında Bulunan Otellerle İlgili E-Şikâyetlerin Coğrafi Bakışla Değerlendirilmesi: Adıyaman Örneği
(Evaluation of E-Complaints about Hotels in Potential Tourism Destinations with a Geographical View: The Example of Adıyaman)
Hülya YEŞİLYURT, Caner ÇALIŞKAN ve Çinuçen OKAT
pp.2003-2017.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.463
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği
(Determining the Effect of Destination Love on Destination Loyalty: The Case of Bozcaada)
Neciphan ATSIZ ve Serkan TÜRKMEN
pp.2018-2030.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.464
 Abstract
 Full Text
Research Article
Rekreasyon Aktiviteleri Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarıyı Arttırıyor Mu?
(Does Recreational Activities Stimulate Life Satisfaction and Academical Achievement?)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ, Taner DAĞLIOĞLU ve Metin SÜRME
pp.2031-2054.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.465
 Abstract
 Full Text
Research Article
İnanç Turizmi Kapsamında Aksaray Somuncu Baba Külliyesi’nin YouTube Video Analizi
(YouTube Video Analysis of the Islamic Social Complex of Somuncu Baba in Context with Religious Tourism)
Mehmet TUNCER ve Grant Altay TAŞKIN
pp.2055-2070.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.466
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’deki Turist Rehberlerinin Tur Denetimlerine Yönelik Algıları
(The Tour Inspection Perceptions of Tourist Guides in Turkey)
Sinan GÖKDEMİR
pp.2071-2086.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.467
 Abstract
 Full Text
Research Article
Farklı Aromatik Bitkilerle Marine Edilip Vakumlanarak Saklanan Dana Etlerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
(Investigation of Some Properties of Beef Which is Vacuumed and Marinated with Different Aromatic Plants)
İbrahim Tuğkan ŞEKER, Emre HASTAOĞLU ve Meryem GÖKSEL SARAÇ
pp.2087-2101.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.468
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma
(De-Marketing Implications for Sustainability of a Destination: A Preventive Research on Sapanca District)
Burhanettin ZENGİN ve Vahit Oğuz KİPER
pp.2102-2112.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.469
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gençlerin Kış Sporlarına Katılım Kısıtlarının İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Örneği
(Examination of Winter Sports Participation Constraints of the Youth: The Case of Gümüşhane University Students)
Savaş EVREN
pp.2113-2131.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.470
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı: Türkiye Örneği (2000 – 2020)
(Tourism Sector and Dutch Disease: The Case of Turkey (2000 – 2020))
Erol BULUT ve Özgür ŞAHAN
pp.2132-2151.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.471
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’deki Turizm Rehberliği Bölümlerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Bilimsel Yayınlarının Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Scientific Publications of Tourist Guiding Departments Academicians in Turkey)
Mehmet BOYRAZ ve Ali KABAKULAK
pp.2152-2163.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.472
 Abstract
 Full Text
Research Article
Rekreasyonel Balıkçılık Turizmi: Kuşadası, Didim ve Didim/Akbük Örneği
(Recreational Fishing Tourism: Kuşadası, Didim and Didim/Akbük Cases)
Mahmut EFENDİ
pp.2164-2179.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.473
 Abstract
 Full Text
Research Article
Restoran Müşterilerinin Instagram’da Önem Verdikleri Faktörler ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
(Factors that Restaurant Customers Pay Attention to Instagram and Effect on Purchasing Intent)
Aslı ALBAYRAK
pp.2180-2196.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.474
 Abstract
 Full Text
Research Article
Açık Alan Rekreasyon Aktivitelerine Katılmayı Motive Eden Faktörlere Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
(A Scale Development Study for Factors Motivating Participation in Outdoor Recreation Activities)
Ebru GÖZEN
pp.2197-2209.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.475
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turistik Bir Destinasyon Olan Mardin’in Yürünebilirlik Açısından İncelenmesi
(Examination of Mardin as a Touristic Destination in terms of Walkability)
Kadir ÇAKAR, Serhat HARMAN ve Şehmus AYKOL
pp.2210-2231.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.476
 Abstract
 Full Text
Research Article
Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği
(Audio Guide Usage: Case of Dolmabahce Palace)
Seçkin ESER ve Zafer ERLER
pp.2232-2243.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.477
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderliğin Rekabet Zekâsına Etkisinde Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Organizational Learning on the Effects of Transformational Leadership on Competitive Intelligence in Hotels)
Seda KAYAPALI YILDIRIM
pp.2244-2263.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.478
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel İşletmelerinde Marka Denkliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Güven Değişkeninin Aracı Rolü
(The Effect of Brand Equivalence on Customer Satisfaction in Hotel Businesses: The Mediating Role of Trust Variable)
Abdullah USLU, Gözde Seval ERGÜN ve Ali Naci KARABULUT
pp.2264-2281.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.479
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Öğrencilerinin Yamaç Paraşütü Algısı: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması
(Paragliding Perception of Tourism Students: Application of The Word Association Test)
Funda ÖN ESEN ve Burhan KILIÇ
pp.2282-2295.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.480
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi
(Determination of Undergraduate Tourism Students’ Cultural Heritage Perceptions)
Hakan KENDİR
pp.2296-2310.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.481
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenlerinin Nitel Araştırma Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
(Determining Failure Problems of Tourism Students in Numerical Courses with the Qualitative Approach and Solution)
V. Uğur TANDOĞAN ve Aziz Batuhan DİNÇEL
pp.2311-2326.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.482
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turisti Tanımak: Yerli Turist Profili Üzerine Bir Araştırma
(Identifying the Tourist: A Research Based on Domestic Tourist Profile)
Burak ERYILMAZ
pp.2327-2342.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.483
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Özelliklerinin ve Algılanan Destinasyon Kişiliğinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Şirince Örneği
(The Effect of Destination Attributes and Perceived Destination Personality on Behavioral Intentions: The Case of Şirince)
Bayram ŞAHİN ve Bedriye Çilem SOYLU
pp.2343-2360.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.484
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel Müşterilerinin Hizmet Adalet Algıları ve Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkide Hizmet Telafisi Tatmini ve Genel Tatminin Aracılık Rolü
(The Mediation Role of Service Recovery Satisfaction and Customer Satisfaction in The Relationship Between Hotel Customers’ Perceived Justice and Behavioral Intentions)
İlker ÖZTÜRK ve İbrahim YILMAZ
pp.2361-2377.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.485
 Abstract
 Full Text
Research Article
Değer Odaklı Turizm Talebi Yaratmada Alternatif Bir Araç: Kardeş Şehir İşbirlikleri
(An Alternative Tool for Creating Value-Oriented Tourism Demand: Sister City Cooperations)
Paşa Mustafa ÖZYURT
pp.2378-2390.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.486
 Abstract
 Full Text
Research Article
Engelli Basketbolcuların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarının Turizm Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
(Physically Handicapped Basketball Players Barriers in Social Life Scope with Health Problems Evaluation in Terms of Tourism)
Sağbetullah MERİÇ
pp.2391-2408.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.487
 Abstract
 Full Text
Research Article
İstanbul’daki 5 Yıldızlı Zincir Otellerin Çevre Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(An Assessment for the Environmental Practices of Five-Star Hotel Chains in İstanbul)
Ayşe DELİORMANLI ve Şefik Okan MERCAN
pp.2409-2422.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.488
 Abstract
 Full Text
Research Article
Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Yaratıcılık Engelleri
(Creativity Barriers of Managers Working in Hospitality Industry)
Hande Mutlu ÖZTÜRK ve Serap ALKAYA
pp.2423-2440.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.489
 Abstract
 Full Text
Research Article
Hizmet Ortamı, Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti İlişkisi: Resort Otellerde Bir Araştırma
(Relationship Between Servicescape, Customer Satisfaction and Revisit Intention: A Research at Resort Hotels)
Savaş ARTUĞER ve Songül KILINÇ ŞAHİN
pp.2441-2455.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.490
 Abstract
 Full Text
Research Article
COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi
(Determining the Holiday Expectations of Turkish Tourists After the Health Risk of COVID-19 Epidemic)
Beste DEMİR ve Serkan TÜRKMEN
pp.2456-2471.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.491
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme
(An Intellectual Study on the Restructuring of the Destination Concept)
Ceyhun AKYOL ve Burhanettin ZENGİN
pp.2472-2485.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.492
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turistik Bölgelerde Yaşayan Yerel Halkın Rekreatif Faaliyetlerine Yönelik Algılamaları: Kapadokya Bölgesi Örneği
(Perceptions of Local People Living in Touristic Regions for Recreative Activities: Example of Cappadocia Region)
Sevim KÜL AVAN ve Suat KARAKÜÇÜK
pp.2486-2505.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.493
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Personelinin Eğitim Profili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma
(Education Profile of Academic Staff in Gastronomy and Culinary Arts Department: An Investigation on State Universities)
Bahar DEVECİ, Bilal DEVECİ, Yusuf AYMANKUY ve Şimal AYMANKUY
pp.2506-2526.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.494
 Abstract
 Full Text
Research Article
Unesco Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrisi
(Bibliometry of Studies on UNESCO Gastronomy City Afyonkarahisar Culinary)
Mustafa SANDIKCI, Hülya MUTLU ve Asilhan Semih MUTLU
pp.2527-2541.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.495
 Abstract
 Full Text
Research Article
Dijital Turizm Kapsamında Şehir Tanıtımında Kullanılan Bir Araç Olarak Sanal Tur
(Virtual Tour as a Tool Used in City Promotion Within the Scope of Digital Tourism)
Güliz AKSOY ve Mehmet BAŞ
pp.2542-2564.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.496
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’deki Turizm Fakültelerinin ve Turizm Yüksekokullarının Stratejik Yönetim Anlayışı Bağlamında Misyon ve Vizyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
(In Turkey Tourism Faculties and Tourism Colleges Comparison of Mission and Vision Approaches in the Context of Strategic Management Approach)
Ercan YAVUZ ve Yusuf ORMANKIRAN
pp.2565-2585.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.497
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kadın Yöneticilerin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(Sustainable Development Role of Women Executives: Example of Five Star Hotel Managements in İstanbul)
Gül YILMAZ
pp.2586-2605.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.498
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği
(Examining Food-Based Sharing on Social Media in the Context of Conspicuous Consumption: The Case of Mardin Artuklu University)
Nurhayat İFLAZOĞLU ve Kurban ÜNLÜÖNEN
pp. 2606-2621.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.499
 Abstract
 Full Text
Research Article
Rekreasyonel Talepler ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Bilecik Şehri Örneği
(Relationships Between Recreational Demands and Socio-Demographic Characteristics: The Case of Bilecik City)
Ayşe OKUYUCU
pp. 2622-2639.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.500
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Kars ‘Local Meals and the Use of Local Products in Food and Beverage Facilities in Kars Within Sustainable Food)
Gülşen BAYAT
pp. 2640-2654.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.501
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları: İş Tatmini, LiderÜye Etkileşimi ve Örgütsel Adaletin Rolü
(Unethical Pro-Organizational Behavior of Hotel Employees: The Role of Job Satisfaction, Leader-Member Exchange and Organizational Justice)
Ali GÜRSOY
pp. 2655-2668.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.502
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel Çalışanlarında Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İş ile Aile Çatışması İlişkisi: Çoklu Grup Analiziyle Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma
(The Relationship Between Compulsory Citizenship Behavior and Work-Family Conflict in Hotel Employees: A Comparison by Gender with Multi-Group Analysis)
Kemal KÖKSAL
pp. 2669-2684.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.503
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Undergraduate Tourism Students’ Social Media Addictions and Academic Procrastination Behaviors)
Handan ÖZÇELİK BOZKURT
pp. 2685-2698.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.504
 Abstract
 Full Text
Research Article
İşgörenlerin Örgütsel Dışlanma Algılarının Örgütsel Sessizlik ve Olumsuz Durumları Bildirme Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği
(The Impact Employees Perceptions of Organizational Ostracism on Organizational Silence and Whistleblowing: Hotel Establishments Case)
Nihan YARMACI ve Tuğrul AYYILDIZ
pp. 2699-2723.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.505
 Abstract
 Full Text
Research Article
UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay’ın Yerel Gastronomi İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi
(Investigation of Awareness Level of UNESCO Creative Gastronomy City Hatay from the Perspective of Local Gastronomic Operators)
Nihat DEMİRTAŞ ve Kübra PEKTAŞ
pp. 2724-2745.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.506
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Rekreatif Faaliyetlere Yansıması: Dijital Rekreasyon
(Reflection of Virtual Reality and Augmented Reality Applications to Recreational Activities: Digital Recreation)
F. Kübra AYLAN ve Serkan AYLAN
pp. 2746-2760.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.507
 Abstract
 Full Text
Research Article
Sosyal Medya Uygulamalarının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihine Etkileri
(Effects of Social Media Applications on Food and Beverage Businesses Preferences)
Hüseyin PAMUKÇU
pp. 2761-2782.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.508
 Abstract
 Full Text
Research Article
Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Karşılaşması: Yönetsel Bir Bakış Açısı
8Service Encounter in Thermal Hotel Enterprises: A Managerial Perspective)
Hatice DİKMEN ve Ali AVAN
pp. 2783-2807.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.509
 Abstract
 Full Text
Research Article
Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri
(Tourism Supports after Covid-19 Outbreak)
Olca SEZEN DOĞANCILI
pp. 2808-2820.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.510
 Abstract
 Full Text
Research Article
Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma
(A Research on The Expectations of Disabled Individuals from Hospitality Enterprises for Tourism Participation and Current Situation Determination)
Aydın YILMAZER, Nur Ü. KALPAKLIOĞLU ve Sena YILMAZ
pp. 2821-2839.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.511
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yöneticilerin İşkolik Davranışlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği
(The Effect of Managers’ Workaholic Behaviors on Life Satisfaction: Example of Accommodation Enterprises)
Ebru GERDAN ve Bayram ŞAHİN
pp. 2840-2855.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.512
 Abstract
 Full Text
Research Article
Otel Çalışanlarının Bilgi İletişim Teknolojileri Algısı: Konya Örneği
(Perception of Hotel Employees’ Information Communication Technologies: The Case of Konya)
Selim ALAN ve Ceyhun Can ÖZCAN
pp. 2856-2872.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.513
 Abstract
 Full Text
Research Article
Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetleri: Sivas Örneği
(Innovation Activities in Hotel Enterprises with Tourism Operation Certificate: The Case of
Sivas)
Mustafa IŞKIN
pp. 2873-2891.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.514
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gıda Tüketimine Etki Eden Unsurlar Açısından Erdek Yerel Halkının Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzının Belirlenmesi
(Determination of Food-Based Life Style of Erdek Local People in Terms of Factors Affecting Food Consumption)
Melahat YILDIRIM SAÇILIK
pp. 2892-2906.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.515
 Abstract
 Full Text
Research Article
Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumları ile İlişkisi
(The Relationship of Crisis on Professional Attitudes of Tour Guiding Students)
Aysel KAYA, Duygu YETGİN AKGÜN ve Gülsel ÇİFTCİ
pp. 2907-2923.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.516
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Şanlıurfa Örneği
(Residents’ Attitudes Towards Tourism: The Case of Şanlıurfa)
Meltem TANBURACI ve Ali Rıza MANCI
pp. 2924-2944.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.517
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kış Turizmi Kapsamında Destinasyonlara Yönelik E-Şikayetlerin Analizi: Uludağ Kayak Merkezi Örneği
(Analysis of E-Complaints Within the Scope of Winter Tourism Destinations: The Case of Uludağ Ski Center)
Şevki ULEMA, İsmail UZUT ve Selim İNANÇLI
pp. 2945-2959.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.518
 Abstract
 Full Text
Research Article
Şirince’de Faaliyette Bulunan Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi
(Content Analysis of Tripadvisor Reviews of Food and Beverage Companies Operating in Şirince)
Ahu YAZICI AYYILDIZ
pp. 2960-2973.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.519
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizmin Güncel Durumu
(Current Status of Medical Tourism in Turkey and The World)
Ilgın MUTLUBAŞ
pp. 2974-2984.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.520
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Üç Tarafımız Müşterek Deniz, Dört Tarafımız Çitleme
(Our Three Sides are the Common Sea Which is Enclosed all Around)
Saim ASLAN ve Alper ASLAN
pp. 2985-3001.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.521
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Damla Sakızının Türk Mutfağındaki Yeri, Önemi ve Kullanım Alanları
(The Role, Importance and Areas of Usage Mastic Gum in Turkish Cuisine)
Cansu AĞAN ve Çağla ÖZER
pp. 3002-3015.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.522
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Uluslararası Turizm Harcamalarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
(Social, Cultural and Economic Examination of International Tourism Expenditures)
Cemal Ersin SİLİK ve M. Murat KIZANLIKLI
pp. 3016-3037.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.523
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Güvenlik Özgürlük İkileminde Küresel Turizmin Risk ve Fırsatları
(Risks and Opportunities of Global Tourism in the Frame of Security-Liberty Dilemma)
Ertan ÖZÇOBAN ve Hulusi GÖLPINAR
pp. 3038-3050.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.524
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Mavi Büyüme Stratejisi: Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Turizmine Yönelik Bir İnceleme
(Blue Growth Strategy: An Examination on Turkey’s Coastal and Maritime Tourism)
Bayram AKAY
pp. 3051-3063.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.525
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Kelebek Gözlemciliği ve Türkiye’nin Kelebek Turizm Potansiyeli
(Butterfly Watching and Turkey’s Butterflies Tourism Potential)
Volkan GENÇ ve Erdem SEVEN
pp. 3064-3081.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.526
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Yiyecek-İçecek Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Yaklaşımlar
(Sustainability and Innovative Approaches in Catering and Food and Beverage Industry)
Demet TAŞ ve Emine OLUM
pp. 3082-3098.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.527
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Gastronomi Trendlerinden Biri Olarak Terapötik Beslenme ve Hıltlar Teorisi
(Therapeutic Nutrition and Hilts Theory as One of The Gastronomy Trends)
Duran CANKÜL ve Hilal AYVALI
pp. 3099-3115.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.528
 Abstract
 Full Text

About tutad

Check Also

Vol 5, Issue 1, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …